Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij, Boef.nl, gezeteld te Herengracht 449A 1017 BR Amsterdam, Nederland, zijn eigenaren en beheerders van de website boef.nl en om Boef eerlijk en gezellig te houden, zijn er enkele regels waar aan de spelers zich moeten houden.

1. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN
1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna verder te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van Boef.nl, inclusief de online functies van multimediaproducten, websites, servers, software en het kader waarin deze producten worden geleverd (hierna gezamenlijk verder te noemen: “Diensten”), die nu verstrekt worden en in de toekomst verstrekt zullen worden door Boef.nl (hierna gezamenlijk verder te noemen: “BOEF” of “wij/we”).

1.2 U dient deze Voorwaarden goed door te lezen aangezien hierin de grondslag uiteengezet is waarop wij de Diensten beschikbaar stellen. Als gebruiker (hierna verder te noemen: « Gebruiker”) verklaart u door uw gebruik van enige of alle Diensten en Inhoud (zoals gedefinieerd in artikel 1.3 hieronder) dat u de Voorwaarden en/of overige voorwaarden (inclusief, zonder beperking “spelregels”) accepteert en dat u akkoord gaat deze volledig in acht te nemen. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u het gebruik van onze Diensten te staken.

1.3 Inhoud omvat alle tekst, grafische voorstellingen, muziek of geluid, alle berichten of informatie, fictieve karakters, namen, thema’s, objecten, effecten, dialogen, slogans, plaatsen, karakters, diagrammen, concepten, video’s, audiovisuele effecten, domeinnamen en alle overige elementen die deel uitmaken van de Diensten, afzonderlijk of gecombineerd, tezamen met alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten op voornoemde (hierna gezamenlijk verder te noemen: « Inhoud”).

Ter voorkoming van twijfel omvat “Inhoud”:

a) Door andere Gebruikers aangemaakte inhoud;
b) Aanvullende Inhoud; en
c) Testinhoud (zoals gedefinieerd in artikel 12 hieronder).

1.4 BOEF’s Privacy beleid is beschikbaar op de privacy pagina en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. Lees dit Privacybeleid goed door om inzicht te verwerven in onze meningen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en in de manier waarop we daarmee omgaan.

1.5 BOEF behoudt zich het recht voor om bepalingen in deze Voorwaarden te allen tijde te veranderen, te wijzigen, daaraan toe te voegen of deze te verwijderen, in overeenstemming met de procedures zoals deze hieronder beschreven zijn in artikel d.

2. ACCOUNT
2.1 Uw Account aanmaken.
a) Toegang tot en gebruik van bepaalde aanvullende functies en/of voordelen van de Diensten zijn onderworpen aan de aanmaak van een account bij BOEF (hierna verder te noemen: “Account”).
b) Om een Account aan te maken, dient u correcte, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken. U moet bevoegd zijn om gebruik te maken van de Diensten waarvoor u zich aanmeldt, en moet u met name voldoen aan de leeftijdscriteria.
c) Voor bepaalde Diensten kan het vereist zijn een gebruikersnaam of een avatar aan te maken, die gekoppeld wordt aan uw Account en openbaar weergegeven wordt. Daarom adviseren wij u om uw achternaam niet in uw gebruikersnaam op te nemen.
d) Het is u niet toegestaan om:
(i) Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die reeds door iemand anders gebruikt wordt of die geassocieerd is met een andere Account; of
(ii) Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die niet voldoet aan de vereisten van deze Voorwaarden, met name aan de gedragsregels zoals uiteengezet in artikel iii en de normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikel xiii.

BOEF adviseert u om uw achternaam niet in uw gebruikersnaam op te nemen.

e) Indien u kiest voor een gebruikersnaam, een wachtwoord of enige andere informatie of indien deze/dit aan u verstrekt wordt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en is het u niet toegestaan deze aan derden openbaar te maken. We zullen u nooit vragen om uw wachtwoord te geven en we zullen nooit contact met u opnemen om u te vragen om de geheugensteuntjes die verband houden met uw wachtwoord. Elk gebruik, met name elke aankoop van Diensten, waarbij uw Account met uw wachtwoord gebruikt wordt, wordt geacht door u uitgevoerd te zijn. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te blokkeren indien u, naar ons absolute oordeel, niet voldaan heeft aan enige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.2 Nauwkeurigheid en gebruik van uw Accountgegevens
a) U komt hierbij overeen om de persoonsgegevens in verband met uw Account correct, volledig en bijgewerkt te leveren en te houden (inclusief in geval van gegevensoverdracht van een vooraf bestaande Account).
b) U zult niet beweren enige andere persoon of entiteit te zijn en u zult uw identiteit of enige verbintenis met een andere persoon of entiteit niet op onjuiste wijze naar voren brengen, inclusief door gebruik te maken van de gebruikersnaam, het wachtwoord of enige andere informatie in verband met de Account van iemand anders of de naam, de gelijkenis, de stem, het beeld of de foto van een andere persoon of door valse informatie te verstrekken met betrekking tot een ouder of wettelijk voogd indien u tijdens het registratieproces gevraagd wordt om deze informatie.
c) Wij kunnen actie ondernemen om de juistheid van de door u verstrekte gegevens te onderzoeken, waaronder een controle van de vaste of mobiele telefoonnummers, en/of het e-mailadres dat u heeft verstrekt voor uzelf of desgevallend voor een ouder of wettelijk voogd. Om minderjarigen en andere Gebruikers te beschermen en risico op fraude te vermijden, komt u hierbij overeen om de nodige autorisaties en ondersteunende documenten door te sturen naar BOEF op diens verzoek per e-mail, fax of post. De vereiste documenten omvatten eventueel een afschrift van uw nationale identiteitskaart of uw paspoort.

d) U komt hierbij ook overeen om BOEF zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van enig gebruik door onbevoegden van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie met betrekking tot uw Account of enige andere schending van de veiligheid met betrekking tot de Diensten die onder uw aandacht komt.

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN EN GEDRAGSREGELS
3.1 Gebruik van Diensten.
a) U moet gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Diensten waarvoor u zich aangemeld heeft in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten.
b) De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en u mag de Diensten in geen geval gebruiken voor commerciële doeleinden.
c) Het is u niet toegestaan om direct of indirect:

(i) De Inhoud te verkopen, verhuren of verhandelen;
(ii) Enig onderdeel van de Inhoud te herschikken, wijzigen, decompileren, ontmantelen, reverse engineeren, vertalen, aan te passen, reproduceren, distribueren, verspreiden, opnieuw te posten of over te dragen;
(iii) De Inhoud op groot volume te automatiseren of te gebruiken;
(iv) Enige Inhoud over te dragen tussen computers of mobiele apparatuur behoudens zoals dat behoort bij het normale gebruik van de Diensten.

d) Indien dat beschikbaar is als onderdeel van de Diensten, bent u gerechtigd door BOEF om de betreffende Inhoud te downloaden op uw computer(s) of mobiele apparatuur en om de pagina’s af te drukken, indien van toepassing, op voorwaarde dat u:

(i) Alle indicaties met betrekking tot auteursrecht en handelsmerk en andere aanwijzingen omtrent de maker en de oorsprong van de informatie ongewijzigd laat;
(ii) De Inhoud, of afschriften of afgeleide documenten die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de Inhoud niet verveelvoudigt (behoudens verveelvoudiging zoals behoort bij het normale gebruik van de Diensten; en de aanmaak van een enkele kopie voor backupdoeleinden); en
(iii) De Inhoud niet gebruikt op een manier die enig verband met een van de producten, diensten en/of merknamen van BOEF suggereert.

e) Indien u enig onderdeel van onze Diensten afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze Diensten onmiddellijk gestaakt en dient u alle kopieën van de materialen die u gemaakt heeft, te retourneren of te vernietigen, hetgeen door ons bepaald zal worden.
f) U bent exclusief verantwoordelijk voor enige schade die berokkend wordt aan BOEF, haar partners, andere Gebruikers van de games en Diensten of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon ten gevolge van het gebruik van alle of een gedeelte van de Diensten in strijd met de wet of van uw verplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

3.2 Gedragsregels
U verklaart hierbij dat u zich zult houden aan onze gedragsregels zoals uiteengezet in onderhavig artikel iii.

a) U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met het voorziene gebruik van de Diensten.
b) Het is u niet toegestaan om:

(i) De Diensten te gebruiken op enige manier die met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving strijdig is;
(ii) Enig onderdeel van de Diensten of de Inhoud te gebruiken waarbij de Intellectuele Eigendomsrechten van derden en/of van BOEF geschonden worden;
(iii) Enig materiaal (tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s, enz.) aan te maken, te gebruiken, te delen en/of openbaar te maken door enig middel (forum, openbaar profiel of andere middelen) in verband met de Diensten, waarbij een vertrouwelijkheidsplicht geschonden wordt, een privacyrecht van een natuurlijke persoon geschonden wordt of aangezet wordt tot het plegen van een onrechtmatige daad (in het bijzonder piraterij, kraken of verspreiding van namaaksoftware);
(iv) Toegang te krijgen of te proberen te krijgen tot delen van de Diensten voor het gebruik waarvan geen toestemming is gegeven door BOEF;
(v) Enige informatie, software, producten of ander elementen of onderdelen van de Inhoud door enige middelen te herschikken, wijzigen, vertalen, aan te passen, te reproduceren, indexeren, kopiëren en/of extraheren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring daartoe van BOEF zoals uiteengezet in deze Voorwaarden of anderszins;
(vi) De normale functionering van alle of een gedeelte van de Diensten, of de toegankelijkheid daarvan voor andere Gebruikers, of de functionering van de partnernetwerken van de Diensten te wijzigen, verstoren, blokkeren, abnormaal te belasten, te onderbreken, vertragen en/of hinderen, of een poging te doen tot voornoemde;
(vii) Enig virus, Trojaans paard, worm, bom, beschadigd bestand en/of een vergelijkbaar vernietigend systeem of beschadigde data in verband met de Diensten over te zenden of te verspreiden, en/of om op enige wijze een aanval op de servers en/of de Diensten van BOEF en/of die van haar serviceproviders en partners te organiseren, daaraan deel te nemen of daarbij betrokken te zijn;
(viii) “Auto” of “macro” computerprogramma’s, bots, robots of andere valse programma’s of softwareapplicaties te creëren, gebruiken en/of verspreiden, en/of de Diensten via een spiegelsite te gebruiken;
(ix) Alternatieve methoden van gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld server emulatoren, te creëren, te leveren of te gebruiken;
(x) Onjuiste informatie te gebruiken, de Account van een andere Gebruiker te gebruiken, de identiteit van een andere persoon aan te nemen of valse geloofsbrieven te presenteren in verband met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met betrekking tot de Diensten;
(xi) Enige middelen te gebruiken die niet uitdrukkelijk toegestaan zijn door BOEF om gegevens die door andere Gebruikers uitgewisseld zijn in het kader van de Diensten, of de namen/gebruikersnamen en/of wachtwoorden van een andere Gebruiker te vergaren of te onderscheppen;
(xii) Te proberen een wachtwoord, informatie met betrekking tot een Account of andere informatie van persoonlijke aard van een andere Gebruiker van de Diensten te verkrijgen, en/of uw Account en/of de middelen van toegang daartoe te verkopen, te verhuren, te delen, uit te lenen en/of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij, en/of op enige andere wijze enige derde partij toe te staan gebruik te maken van uw Account;
(xiii) Oneigenlijk gebruik te maken van de hulpdienst of van de knoppen voor het indienen van klachten, of onware rapporten te sturen naar BOEF’s personeelsleden;
(xiv) Toegang te hebben tot enige directory van Gebruikers van de Diensten of enige andere informatie met betrekking tot Gebruikers of gebruik van de Diensten, daarvan gebruik te maken, voornoemde gegevens te downloaden of anderszins te reproduceren of te leveren aan derden (gratis of tegen betaling);
(xv) Te weigeren gehoor te geven aan de instructies van enige vertegenwoordiger van BOEF, en/of valselijk te beweren een werknemer of vertegenwoordiger van BOEF of haar partners en/of gemachtigden te zijn.

3.3 Normen voor de Inhoud
Het is u in verband met de Diensten niet toegestaan om:

a) Enig materiaal (tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s, enz.) of Inhoud door enige middelen te creëren, te gebruiken, te delen en/of openbaar te maken dat, naar BOEF’s eigen goeddunken, onrechtmatig, agressief, bedreigend, kwaadwillig, lasterlijk, onwaar, pornografisch, pedofiel, obsceen, vulgair, racistisch, xenofobisch is, of aan kan zetten tot haat, of dat seksueel expliciet, beledigend, gewelddadig, strijdig met de moraliteit of op enige andere wijze onacceptabel is; of
b) Andere Gebruikers te pesten of hen ongewenste reclame- of promotionele artikels of berichten voor commerciële doeleinden te sturen, de Diensten te gebruiken voor doeleinden van onderzoek, wedstrijden, kettingverkoop of vergelijkbare transacties, of voor het verzenden van massale e-mails of spam.

3.4 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de gedragsregels en de normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikels iii en xiii te wijzigen om het gebruik van de Diensten te beperken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het volgende definiëren:

a) Een maximum aantal dagen gedurende welke berichten of enige andere gedownloade Inhoud opgeslagen wordt als onderdeel van de Diensten;
b) Een maximum aantal of volume berichten dat verzonden of ontvangen kan worden door een aan de Diensten gerelateerde Account;
c) Een maximum geheugencapaciteit die door onze servers aan uw Account toegekend kan worden; en/of
d) Een maximum aantal keren dat u toegang heeft tot de Diensten, met een maximum duur voor elke toegang gedurende een bepaalde periode.

3.5 Bewaking van Diensten door BOEF
a) We zijn niet aansprakelijk voor en onderschrijven geen meningen, adviezen en/of aanbevelingen die weergegeven of verzonden zijn door Gebruikers van de Diensten, inclusief op openbare forums. Deze kennisgevingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de desbetreffende Gebruiker.
b) Behoudens de toepasselijke wettelijke vereisten, verbinden wij ons niet om de Inhoud, berichten en overige informatie die door de Gebruikers beschikbaar gesteld worden bij de Diensten te bewaken. We kunnen, doch zijn niet verplicht om onze Diensten te controleren, te bewaken of te matigen, met name op homepages van websites en forums. Verdere gegevens met betrekking tot het bewaken van de Diensten door BOEF in verband met minderjarigen zijn uiteengezet in artikels a en 5.2.
c) We behouden ons het recht voor om, desgewenst, een gebruikersnaam, schermnaam en/of wachtwoord die/dat u gekozen heeft, te weigeren.

4. TOEGANG EN VOORWAARDEN VOOR MINDERJARIGEN
4.1 Indien u minderjarig bent, dient u deze Voorwaarden door te nemen met de hulp van uw ouders of voogden.

4.2 Indien u een ouder of voogd bent, beveelt BOEF aan dat u de online activiteiten van uw kinderen bewaakt en controleert of uw kinderen hun persoonsgegevens nooit openbaar maken zonder uw voorafgaande toestemming daartoe.

4.3 We beperken toegang tot bepaalde Diensten op grond van leeftijd. We vragen om de goedkeuring van een ouder of voogd indien een kind onder 13 jaar (hierna verder te noemen: “Minderjarige”) gebruik wil maken van de Diensten. Wanneer een Minderjarige zich aanmeldt, dient hij/zij het e-mailadres van een ouder of wettelijk voogd te verstrekken waarmee wij contact zullen opnemen om de toegang tot de Diensten van hun kind te bevestigen, te weigeren of te wijzigen. BOEF behoudt zich het recht voor om de periode te beperken gedurende welke een Minderjarige toegang heeft tot de Diensten in afwachting van een bevestiging en de activering [van de desbetreffende Account] door hun ouder of voogd.

4.4 We behouden ons het recht voor om te vragen om schriftelijk bewijs van toestemming van een ouder of voogd voor een Gebruiker of potentiële Gebruiker van de Diensten waarvan wij vermoeden dat hij/zij een Minderjarige is. De toestemming van ouders is uitsluitend van toepassing op de Dienst waarvoor deze is toegekend.

4.5 Sommige Diensten stellen kinderen in staat om nieuwsbrieven te ontvangen. Minderjarigen met toegang tot een forum zullen in staat zijn de berichten van andere Gebruikers op het forum te zien.

4.6 In alle gevallen valt elk gebruik van de Diensten door Minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogden van wie we aannemen dat zij hun gebruik van de Diensten hebben goedgekeurd en akkoord gaan met deze Voorwaarden.

4.7 Voor zover dat is toegestaan bij de wet, aanvaardt BOEF geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige activiteiten die door Minderjarigen uitgevoerd worden zonder de toestemming van hun ouders of wettelijk voogden. Indien u een ouder of wettelijk voogd bent en u uw kind toestemming heeft gegeven om zich aan te melden voor één of meerdere Diensten, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van de Diensten door uw kind. Raadpleeg ons Privacybeleid dat beschikbaar is op de Dienst-website voor verdere informatie.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1 Intellectuele Eigendomsrechten zijn gedefinieerd als “octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, rechten op presentatie, rechten op goodwill of rechten om te vervolgen wegens passing-off, oneerlijke concurrentierechten, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, topografierechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle overige intellectuele eigendomsrechten, in alle gevallen ongeacht of deze gedeponeerd zijn of niet, en inclusief alle applicaties voor en verlenging of uitbreiding van deze rechten, en alle vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming overal ter wereld ».

5.2 De Diensten en Inhoud zijn beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen. Behoudens zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, behouden wij, onze licentiegevers en licentienemers ons onze respectievelijk Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en de Inhoud voor. Elke reproductie of representatie van deze onderdelen op enige wijze en om welke reden dan ook is verboden zonder onze voorafgaande toestemming en, indien van toepassing, die van onze licentiegevers en vertegenwoordigers.

5.3 Behoudens zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, worden er geen Intellectuele Eigendomsrechten van welke aard dan ook aan u overgedragen of gelicentieerd.

5.4 De Diensten, Inhoud en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop behoren tot BOEF of haar licentiegevers en vertegenwoordigers, met uitzondering van enige inhoud die door de Gebruiker gegenereerd is (hetgeen in artikel 6 hieronder behandeld is).

6. MELDING VAN ONRECHTMATIGE INHOUD
6.1 Indien u van mening bent dat enige Inhoud die beschikbaar is op de Diensten niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden (inclusief de gedragsregels of gedragsnormen zoals uiteengezet in artikels iii en xiii), dan kunt u dit aan BOEF melden door gebruik te maken van de optie « Melding » die beschikbaar is bij elke Dienst of door een bericht te plaatsen waarin u de hieronder genoemde gegevens vermeld.

6.2 Om ons te helpen zo snel mogelijk op uw melding te reageren, is het nuttig dat u zoveel mogelijk het volgende bij uw melding vermeldt:
a) Een indicatie van de redenen waarom u van mening bent dat deze Inhoud niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en verwijderd zou moeten worden van de Diensten, met een citaat van het artikel uit deze Voorwaarden of de wettelijke bepaling met bewijsstukken indien dat mogelijk is;
b) Bij melding van een auteursrechtschending, een identificatie van het werk dat door het auteursrecht beschermd is waarvan u schending wilt melden en alle nodige gegevens waaruit het bestaan van dit auteursrecht blijkt en dat aantoont dat u bevoegd bent om u zich in de zaak te mengen voor rekening van de auteursrechthouder.

6.3 Na ontvangst van een melding behoudt BOEF zich het recht voor om desgewenst te handelen zoals BOEF geschikt acht.
6.4 BOEF behoudt zich het recht voor om u te verzoeken het gebruik te staken van enige Inhoud waarvan zij van mening is dat deze in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden e/of om de betreffende Inhoud te verwijderen of te blokkeren.

Indien BOEF enige Inhoud verwijdert of blokkeert die u openbaar heeft gemaakt en die geacht wordt in strijd te zijn met deze Voorwaarden, behoudt BOEF zich het recht voor deze Voorwaarden te beëindigen en/of uw Account op te schorten of te verwijderen, in overeenstemming met onderstaand artikel 14.

7. CREDITS, CRYPTO EN ABONNEMENTEN
BOEF kan bepaalde Diensten tegen betaling aanbieden (hierna verder te noemen: “Uitgebreide Diensten”). Deze Uitgebreide Diensten omvatten diensten voor het downloaden van Inhoud, deelname aan bepaalde activiteiten, personalisering van bepaalde onderdelen van de Diensten, inschrijving op nieuwsbrieven en adoptie van “virtuele goederen”. BOEF kan, naar eigen goeddunken, ophouden om bepaalde Uitgebreide Diensten aan te bieden en nieuwe Uitgebreide Diensten voorstellen.

U moet een Account hebben om in staat te zijn de Uitgebreide Diensten te kopen en te gebruiken.

We bieden een systeem waarmee u in staat gesteld wordt om cryptocurrency XRP te vergaren wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, Aanvullende Inhoud downloadt (zoals hieronder gedefinieerd) of deelneemt aan bepaalde activiteiten die via de Diensten aangeboden worden (hierna verder te noemen: « Cryptosysteem »). U kunt deze cryptocurrency inwisselen voor Aanvullende Inhoud die we onder het aanbieden.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of een gedeelte of het gehele Cryptosysteem te allen tijden te verwijderen, een en ander geheel naar eigen goeddunken, krachtens de voorwaarden die gespecificeerd zijn in artikel d hieronder.

Om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten, kunnen wij u een systeem aanbieden waarmee u in staat gesteld wordt om virtueel geld (virtuele diamanten) en/of abonnementen voor verschillende periodes te kopen. In dat geval zullen op de pagina voor de Dienst toegankelijke specifieke verkoopvoorwaarden voor dit virtuele geld en/of deze abonnementen van toepassing zijn en bij deze Voorwaarden gevoegd worden.

8. HANDELAARSDIENSTEN
BOEF kan u in de gelegenheid stellen om bepaalde producten van BOEF te kopen. Er kunnen specifieke voorwaarden op de aankoop van toepassing zijn die ingezien kunnen worden op de BOEF website.

9. FORUMS EN DISCUSSIEPLAATSEN GELEVERD DOOR DE DIENSTEN
a) De Diensten kunnen forums, informatiegroepen of andere soorten online discussieplaatsen (hierna gezamenlijk verder te noemen: “Forums”) bevatten die niet bewaakt worden of die na een discussie pas gecontroleerd worden, hetgeen ertoe leidt dat uw berichten niet gecontroleerd worden voordat deze op de websites van BOEF weergegeven worden.
b) Wanneer u gebruikmaakt van deze Diensten, moet u zich bewust zijn van het feit dat uw gebruikersnaam en uw berichten openbaar zullen zijn en gezien kunnen worden door elke Gebruiker die toegang heeft tot de Diensten. U verstuurt uw berichten daarom op eigen risico. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor indiening, openbaarmaking en verspreiding van deze berichten.
c) U dient zich te houden aan alle gedragsregels en normen voor de Inhoud zoals uiteengezet in artikel 3 van deze Voorwaarden, en bovendien verbindt u zich:

(i) Het gebruik van het Forum door een andere Gebruiker van de Diensten niet te beperken of voorkomen;
(ii) Geen werkelijke persoonlijke informatie met betrekking tot een Gebruiker online te posten of openbaar te maken via de Diensten;
(iii) Geen informatie online te posten of openbaar te maken die niet algemeen verband houdt met het betreffende onderwerp of thema van het openbare Forum in kwestie; of
(iv) Geen informatie online te posten of openbaar te maken die ongeschikt of oneerbiedig is voor de gebruikelijke of bedoelde Gebruikers van het Forum.

d) BOEF behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen om verdere gegevens te verkrijgen over de berichten die u verspreidt, met name om te controleren of u gerechtigd bent om deze berichten te verspreiden en/of of u de eigenaar bent van de daarin vervatte onderdelen (tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s, enz.).
e) In geen geval is BOEF aansprakelijk voor de meningen, adviezen en/of aanbevelingen die door Gebruikers bij de Diensten weergegeven of verzonden worden en BOEF ondersteunt deze niet, met name waar het gaat om meningen, adviezen en/of aanbevelingen die weergegeven worden op een openbaar Forum; BOEF wijst hierbij elke aansprakelijkheid in dit opzicht van de hand.

10. WEDSTRIJDEN EN LOTERIJEN
Periodiek organiseert/organiseren BOEF en/of haar partners wedstrijden, games, vrije prijstrekkingen en promoties bij de Diensten. Deze kunnen onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden die aan u verstrekt zullen worden op het moment dat deze evenementen plaatsvinden.

11. ADVERTENTIES EN RECLAME VAN PRODUCTEN
Geheel naar eigen goeddunken, en alleen behoudens haar redactionele beleid voor elke Dienst, kan BOEF bepaalde producten en/of diensten van derden weergeven door promotionele koppelingen, advertentiebanners of andere advertentie- en reclamematerialen op te nemen, en kan BOEF ook handelingen van crossmarketing uitvoeren met een partner van haar keuze.

BOEF is niet aansprakelijk voor de producten of diensten van derden die aldus weergegeven worden.

12. AANSPRAKELIJKHEID, SCHADEVERGOEDING EN COMPENSATIE
12.1 Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
a) U erkent hierbij uitdrukkelijk dat gebruik van de Diensten en games op uw eigen risico is.
b) De Diensten worden “as is » geleverd, zonder enige garanties, voorwaarden, waarborgen of andere vereisten met betrekking tot:

(i) Hun conformiteit, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of veiligheid;
(ii) Hun geschiktheid voor een bepaald gebruik;
(iii) Hun marktwaarde;
(iv) De afwezigheid van onderbrekingen of fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen of dat fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen gecorrigeerd zullen worden; en/of
(v) Uw tevredenheid.

c) In het bijzonder controleert BOEF niet uitputtend de Inhoud, met name UGC (zoals gedefinieerd in artikel 6), of de woorden die u of andere Gebruikers publiceren via de Diensten, inclusief zonder beperking op de Forums, noch uw acties in het kader van de Diensten.
d) Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

(i) Alle voorwaarden, garanties en overige vereisten die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door de wetgeving, common law of equity-recht; en
(ii) Elke aansprakelijkheid voor verlies of schade die geleden is in verband met het gebruik van de Diensten of enige gerelateerde dienst van derden. Dit omvat het volgende:

(A) Alle verlies van welke aard dan ook, ongeacht of dit wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contractbreuk, misleiding (ongeacht of dat bewust of onbewust gebeurt) of anderszins geschiedt;
(B) Alle verlies van welke aard dan ook, ongeacht of dit wegens onrechtmatige daad (inclusief een nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contractbreuk, misleiding (ongeacht of dat bewust of onbewust gebeurt) of anderszins geschiedt;
(C) Direct verlies;
(D) Eigen schade;
(E) Incidenteel verlies;
(F) Gevolgschade; en
(G) Indirect verlies.
(iii) Niets van bovenstaande voorkomt vorderingen voor uw materiële schade.
e) In geval van een geschil met BOEF of haar licentiegevers, is uw enige rechtsmiddel om:
(i) Gebruik van de Diensten te staken en uw Account te beëindigen; en
(ii) Indien van toepassing, een schadevergoeding voor uw schade te vorderen.

f) De aansprakelijkheid van BOEF is beperkt tot de vervanging van de aboneeinhoud die door BOEF onbruikbaar verklaard wordt na een vergelijkend onderzoek van uw vordering met equivalente Inhoud die door BOEF gekozen wordt.
g) In ieder geval kan de volledige aansprakelijkheid van BOEF, inclusief haar Dochterondernemingen, ten aanzien van u nooit meer bedragen dan de prijs die u heeft betaald voor de Diensten gedurende de twaalf (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van het geschil.
h) Niets van bovenstaande beïnvloedt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze tekortkoming of onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding noch enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden krachtens de toepasselijke wetgeving.

12.2 Schadevergoeding en compensatie
a) U komt overeen om BOEF en haar Dochterondernemingen (zoals hierboven gedefinieerd), hun onderaannemers en de leveranciers van Inhoud te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen elke vordering of beweerdelijke vordering, elke aansprakelijkheid en schadevergoedingen en alle kosten, inclusief advocaatkosten, ten gevolge van en/of voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden waarvoor u verantwoordelijk bent, of die gerelateerd zijn aan uw gedrag tijdens het gebruik van de Diensten.
b) Zonder de algemeenheid van voornoemde te beperken, komt u overeen om BOEF en haar Dochterondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden in geval van onpassend of onwettig gebruik van uw Account, inclusief in geval van onwettig of onpassend gebruik door een derde die u heeft toegelaten om uw Account te gebruiken. U komt overeen dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld zult worden voor uw gebruik van de Diensten en voor alle communicatie en activiteiten tijdens het gebruik van de Diensten.
c) BOEF behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, als enige vorderingen in behandeling te nemen waarvoor u normaal gesproken BOEF zou vrijwaren.

13. BEËINDIGING
13.1
We behouden ons het recht voor om te allen tijde alle of een gedeelte van de Diensten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

13.2 Beëindiging van de Account of Diensten op initiatief van BOEF
a) We kunnen uw Account en uw vermogen om één of meerdere Diensten of een gedeelte van de Diensten te gebruiken op elk moment automatisch en uitsluitend naar ons eigen goeddunken opschorten of sluiten, indien:

(i) Wij per e-mail of per post een formeel verzoek hebben verzonden om ons bewijs te verstrekken van uw geloofsbrieven of om een actie, gedrag of schending van deze Voorwaarden te staken;

(ii) Er bevestigd is dat of we redelijke gronden hebben te geloven dat:
· U niet voldoet aan deze Voorwaarden of enige specifieke voorwaarde met betrekking tot een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten;
· U uw wettelijke of contractuele verplichtingen schendt;
· Uw Account inactief is gedurende meer dan drie maanden en u geen toegang heeft tot de aboneefuncties; of
· Vanwege enige andere reden in verband met uw gebruik of acties in verband met de Diensten.

b) Indien u meer dan één Account heeft, behouden wij ons het recht voor om alle Accounts die u geopend heeft, op te schorten of te sluiten zodra één Account opgeschort of gesloten is krachtens dit artikel.
c) In geval van een schending van uw wettelijke of contractuele verplichtingen, behouden wij ons het recht voor om een rechtsgeding in te stellen op gronden van civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid ten einde de schending te stoppen en een vergoeding voor ons verlies te verkrijgen. In het bijzonder, en zonder beperking, behouden wij ons het recht voor om elke Gebruiker die opzettelijke de Diensten heeft beschadigd of geprobeerd heeft de Diensten te beschadigen of die de rechtmatige werking van de Diensten heeft verstoord of die zijn/haar medewerking daaraan heeft verleend, te vervolgen.

13.3 Beëindiging van de Account en/of een abonnement op uw initiatief
a) U kunt te allen tijde uw Account voor een bepaalde Dienst of Diensten beëindigen via instellingen of door contact op te nemen met BOEF.
c) Opgemerkt dient te worden dat er geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen voor de lopende abonnementsperiode zal zijn indien u besluit uw abonnement te beëindigen.
d) BOEF behoudt zich het recht voor om de kosten, bijkomende kosten en lasten die gemaakt zijn vóór de beëindiging van uw Account of van een abonnement op een bepaalde Dienst of Diensten te verhalen. Bovendien is het uw verplichting om alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan overige verkopers of leveranciers van Inhoud vóór de beëindiging van uw Account. Alle achterstallige betalingen of niet betaalde kosten en overige onopgeloste problemen met de Diensten moeten betaald en geregeld zijn voordat er een nieuwe Account geopend wordt.
e) Behoudens nakoming van de beëindigingsprocedure zoals hierboven beschreven, zal de beëindiging van uw Account en/of uw abonnement van kracht worden binnen een redelijke periode na ontvangst van uw brief door de afdeling klantenservice van BOEF.

14. UPDATING VAN DIENSTEN EN VOORWAARDEN
14.1 Wijziging van Voorwaarden
a) Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen om redenen van veiligheid of wettelijke beste praktijk of om regelgevende redenen.
b) Wij zullen dit recht niet uitoefenen om substantiële veranderingen aan te brengen in de Voorwaarden ten laste van u zonder u in de gelegenheid te stellen daarmee akkoord te gaan.
c) We zullen u informeren over eventuele revisie van deze Voorwaarden door op de website van de betreffende Dienst een kennisgeving van de revisie te posten. Elke revisie zal vijf (5) dagen na het posten van de kennisgeving van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met de in deze Voorwaarden aangebrachte wijzigingen, kunt u uw Account beëindigen zoals het in artikel 14 uiteengezet is.
d) Er wordt van u verwacht dat u regelmatig controleert of er revisies van de Voorwaarden van kracht zijn aangezien de Voorwaarden bindend voor u zijn. Elk gebruik van de Diensten nadat de Voorwaarden gewijzigd zijn, houdt acceptatie van de herziene Voorwaarden in.

14.2 Wijziging van de prijzen van de Diensten
a) BOEF behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Diensten, zoals aangegeven op de websites van de betreffende Diensten, te wijzigen. De nieuwe prijs zal uitsluitend van toepassing zijn op orders die geplaatst zijn nadat de nieuwe prijs van kracht is geworden.
b) Gedurende uw abonnement, behoudt BOEF zich het recht voor, uitsluitend naar eigen goeddunken, om de prijs van abonnementen voor onze Diensten te wijzigen. In dat geval zal BOEF deze wijzigingen op de websites van de betreffende Diensten vermelden voordat de prijs gewijzigd wordt. De nieuwe prijs zal alleen van kracht worden in verband met nieuwe verlengingen van abonnementen, ongeacht of daarom verzocht is of dat deze stilzwijgend plaatsvinden.
c) Indien u niet met deze prijswijziging akkoord gaat, kunt u uw abonnement of uw Account beëindigen in overeenstemming met de procedure die gedefinieerd is in artikel c van deze Voorwaarden. Opgemerkt dient te worden dat deze beëindiging plaats moet vinden voorafgaande aan de verlenging (ongeacht of daarom verzocht wordt of dat deze stilzwijgend plaatsvindt) van uw abonnement. Verlenging van uw abonnement houdt acceptatie van de gewijzigde prijs in.

14.3 Wijziging van toegang tot Diensten en Inhoud
a) BOEF kan de Inhoud op elke moment wijzigen, om welke reden dan ook of zonder enige specifieke reden, met name om technische redenen zoals updates, onderhoud en/of resets ten einde de Diensten te verbeteren en/of te optimaliseren.
b) Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de Diensten en/of uw verworven rechten of leiden tot tegenslagen in de omgeving van de spellen. De producten die geüpdatet of gewijzigd zijn in overeenstemming met dit artikel zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in artikel i hierboven.

14.4 Aanvullende Inhoud
Gedurende uw abonnement op bepaalde Diensten, behouden wij ons het recht voor, uitsluitend naar eigen goeddunken, om aanvullende Inhoud beschikbaar te stellen voor alle abonnementen in de vorm van updates.

Deze aanvullende Inhoud staat los van uitbreidingen van Diensten die afzonderlijk van de originele Dienst gedistribueerd en/of verkocht worden, en de aankoop van de originele Dienst geeft niet automatisch recht op de uitbreiding.

15. VERTROUWELIJKHEID EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS
We kunnen gegevens over u in verband met uw activiteiten op de Diensten, uw verbinding en/of uw hardware verzamelen en opslaan. Sommige gegevens worden opgeslagen, gearchiveerd, geanalyseerd en gebruikt om gebruikersstatistieken te maken.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en we zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij dat uitdrukkelijk door u toegelaten is of in speciale omstandigheden.

We kunnen de verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen ten einde te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een individu te identificeren, te ondervragen of te vervolgen ten einde deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen of toe te passen of om uw rechten, eigendom of veiligheid en die van andere Gebruikers en derden te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

BOEF behoudt zich het recht voor om anonieme gegevens over u en andere Gebruikers te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Privacybeleid
Voor verdere informatie met betrekking tot ons gebruik van persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u goed door moet lezen. Ons Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden en kan derhalve gewijzigd worden. U kunt ons Privacybeleid te allen tijde raadplegen op deze Dienst.

16. GEZONDHEID VAN GEBRUIKERS VAN VIDEOGAMES
16.1 We raden u aan om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen in alle gevallen wanneer u gebruik maakt van de Diensten..

Aanbevelingen:
a) Maak geen gebruik van de Diensten als u moe bent en/of een slaaptekort heeft;
b) Zorg ervoor in een goed verlichte ruimte te spelen en stel de helderheid van uw scherm in;
c) Wanneer u een videogame speelt waarvoor een verbinding met een scherm nodig is, speel dan op een gerede afstand van dat scherm en zo ver mogelijk daar vandaan als het verbindingssnoer toelaat; en
d) Neem elk uur een pauze van tien (10) tot vijftien (15) minuten.

Boef is een geregistreerde merknaam van Snowlab Studios Limited onder registratienummer 1398867.

Laatste wijziging: 15/12/2022